Welcome to Bacău!

Due to its geographic position, the county of Bacău offers many leisure opportunities, health treatment, incursions into Romanian history and culture and spiritual pilgrimage. The Slănic gorges and waterfall, the itineraries of the Nemira Mountains, mineral springs, treatment centres, memorial houses, castles and the monasteries redolent of our people’s history are strong reasons one may have to visit these places.

Accommodation

Since they are known as tourist objectives, in the vicinity of the sites promoted there are various accommodation facilities offered by hotels and pensions and also by some monasteries.

Accessibility and means of transport

Accessibility to all the promoted tourist objectives can be done by land transport in a network connected to European, national and local county roads. Public transport is done by railway in Oneşti, Moineşti, Bacău, Târgu Ocna or Dărmăneşti. There are also mini buses whose itineraries cover all the places in the county.

Definește ruta


Emisiunea nr. 2 de promovare a judetului Bacau

vezi mai mult

Emisiunea nr. 3 de promovare a judetului Bacau

vezi mai mult

Emisiuni de promovare turistică a judeţului Bacău

Judeţul Bacău a fost promovat prin intermediul emisiunii “Cu lumea-n cap”, difuzată de postul Prima TV, în ediţiile din 07 şi 19 aprilie. Aşteptăm cu interes păreri despre aceste emisiuni. Nu rataţi, în data de 10 mai 2013, o nouă emisiune dedicată judeţului Bacău!  

vezi mai mult

Die nachhaltige Entwicklung

Konzepte – Grundsätze Die Konzepte der „nachhaltigen Entwicklung”, bzw. der „nachhaltigen Entwicklung des Tourismus” sind relativ neu, sie gehören den Empfehlungen der Konferenz der Vereinten Nationen über „Umwelt und Entwicklung”, die Juni 1992 in Rio de Janeiro stattgefunden hat. Der weltweite Etikkodex, der 1999 von der Welttourismusorganisation eingeführt wurde, hebt die Grundsätze, dass der Tourismus wichtig für die nachhaltige Entwicklung ist, hervor. Der Brundtland-Bericht bezeichnet sehr klar, dass die nachhaltige Entwicklung „jene Entwicklung ist, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können”. Daraus ergibt, dass Voraussetzung der Nachhaltigkeit die Idee ist, dass die menschlichen Handlungen abhängig von der Umwelt und von den Ressourcen sind. Obwohl man sich am Anfang vorgestellt hat, dass die nachhaltige Entwicklung eine Lösung für die ökologische Krise wegen der industriellen Nutzung der Ressourcen und der ständigen Umweltzerstörung ist, wurde dieses Konzept inzwischen erweitert und umfasst auch…

vezi mai mult

Le développement durable

Concepts – Principes Les concepts du « développement durable », respectivement le « développement durable du tourisme », sont assez récents, dérivant des Recommandations de la Conférence de l’ONU sur le thème « Environnement et développement », déroulée à Rio de Janeiro en juin 1992. Le code global d’éthique pour le tourisme, adopté par l’Organisation Mondiale du Tourisme en 1999, met en évidence les principes conformément auxquels le tourisme est un facteur du développement durable. Le rapport Brundtland définit très clairement le développement durable comme étant « le développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs ». D’où il résulte que la durabilité a comme point de départ l’idée que les activités humaines dépendent de l’environnement et des ressources. Bien qu’initialement le développement se veuille être une solution pour la crise écologique déclenchée par l’exploitation industrielle intense des ressources et la dégradation continuelle de l’environnement, à…

vezi mai mult

Sustainable development

Concepts – Principles The concepts of ”sustainable development” and ”sustainable development of tourism”, respectively, are relatively recent, their origins being the Recommendations of the UN Organization on the issue of ”Environment and development”, which took place at Rio de Janeiro in June 1992. The global code of ethics in tourism, adopted by the World Organization of Tourism in 1999, emphasizes the principles according to which tourism is a factor of sustainable development. The Brundtland Report gives a very clear definition  of sustainable development as ”the development that aims to cater for the needs of the present without tampering with the needs of the future generations to cater for their own needs.” It follows that sustainability starts from the idea that human activities are dependent on the environment and on resources. Although initially sustainable development was conceived as a solution to the ecologic crisis caused by the intensive industrial exploitation of…

vezi mai mult

DEZVOLTARE DURABILA

Concepte – Principii Conceptele „dezvoltării durabilă”, respectiv „dezvoltare durabilă a turismului”, sunt relativ recente, avându-şi originile în Recomandările Conferinţei ONU cu tema „Mediu şi dezvoltare”, care a avut loc la Rio de Janeiro în iunie 1992. Codul global de etică pentru turism, adoptat de Organizaţia Mondială a Turismului în 1999, subliniază principiile potrivit cărora turismul este un factor al dezvoltării durabile. Raportul Brundtland defineşte foarte clar dezvoltarea durabilă ca fiind „dezvoltarea care urmăreşte satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi” Rezultă că durabilitatea pleacă de la ideea ca activităţile umane sunt dependente de mediul înconjurător şi de resurse. Deşi, iniţial, dezvoltarea durabilă s-a vrut a fi o soluţie la criza ecologică determinată de intensa exploatare industrială a resurselor şi degradarea continuă a mediului, în prezent conceptul s-a extins şi asupra calităţii vieţii în complexitatea sa, atât sub aspect economic, social cât şi sub…

vezi mai mult

DEZVOLTAREA DURABILĂ A TURISMULUI

Altă abordare „O societate durabilă este cea care îşi modelează sistemul economic şi social astfel încât resursele naturale şi sistemele de suport ale vieţii să fie menţinute” Din perspectiva unei abordări integrate, ca o cerinţă fundamentală a continuităţii vieţii economice, sociale şi culturale se impun o serie de măsuri/ metodologii, printre care: – o educaţie ecologică pentru ocrotirea naturii şi a potenţialului turistic, cu caracter permanent (care să debuteze încă din perioada copilăriei şi să fie consolidată în instituţiile de învăţământ de toate genurile şi gradele, apoi dezvoltată de fiecare individ în parte); – dezvoltarea unei conştiinţe ecologice în rândul populaţiei şi a sentimentului de dragoste şi respect pentru natură, pentru locuri istorice şi monumente de artă şi arhitectură create de-a lungul timpurilor; – o gestionare eficientă a deşeurilor (care reprezintă o sursă de poluare semnificativă a mediului înconjurător) realizată prin prevenirea producţiei de deşeuri şi reducerea nocivităţii lor sau,…

vezi mai mult